Home Tíðindir Politiet standser efterforskningen af mulig skattesvig i PF Betri

Politiet standser efterforskningen af mulig skattesvig i PF Betri

by OML

Færøernes Politi standser efterforskningen af mulig skattesvig i P/F Betri (tidligere EIK Banki)

Anklagemyndigheden
Færøernes Politi har i dag besluttet at standse efterforskningen i sagen mod P/F Betri (tidligere EIK Banki) for at have begået skattesvig i forbindelse med et underskud på 477 mio. kr.

Selv hvis efterforskningen skulle fortsætte, vil det efter anklagemyndigedens vurdering ikke føre til sigtelser mod P/F Betri eller mod enkeltpersoner.  Det fortæller vicepolitimester Linda Margrethe Hesselberg.

“Det er vigtigt at understrege, at politiets og anklagemyndighedens opgave er at klarlægge og tage stilling til, om der er grundlag for at føre en straffesag, og der stilles høje krav til beviser-ne i en straffesag. I denne afgørelse er der lagt vægt på, at det ikke med den sikkerhed, som kræves i en straffesag, kan fastslås, at P/F Betri har afgivet urigtige eller vildledende oplysnin-ger i forbindelse med indgivelse af selvangivelsen for 2011 eller ved de to efterfølgende skat-teansættelser i 2015 og 2017,” siger Linda Margrethe Hesselberg.

Færøernes Politi har under efterforskningen været bistået af Statsadvokaten for Særlig Øko-nomisk og International Kriminalitet (SØIK). Anklagemyndigheden har herefter gennemgået alle beviser og efterforskningsresultater i sagen. Ud over en gennemgang af en omfattende mængde dokumenter har der også været foretaget afhøringer af en række centrale personer i sagen.

Efter anklagemyndighedens opfattelse havde P/F Betri ikke pligt til at underrette skattemyn-dighederne om, at der fandtes forskellige skatteretlige vurderinger fra henholdsvis færøske og danske revisionsfirmaer. Der har med disse divergerende udtalelser tegnet sig et billede af en retligt uafklaret situation. Det kan derfor have fremstået uklart for P/F Betri, hvordan banken har skullet forholde sig. Skattemyndighedens ansvar har været at vurdere sagens faktiske om-stændigheder i forhold til den gældende lovgivning og at behandle P/F Betri i overensstem-melse hermed.

Når disse forhold lægges sammen, finder anklagemyndigheden ikke, at der er grundlag for at fortsætte efterforskningen. Den strafferetlige grundsætning ”in dubio pro reo” – enhver begrun-det tvivl skal komme den tiltalte til gode – betyder i denne sag, at en sådan rimelig tvivl skal komme P/F Betri og andre, der måtte kunne have pådraget sig et strafferetligt ansvar, til gode i forhold til vurderingen af, om der foreligger urigtige eller vildledende oplysninger.

Ud fra en vurdering af sagens samlede omstændigheder, er det derfor anklagemyndighedens opfattelse, at der ikke kan føres det fornødne bevis for, at P/F Betri eller andre har begået skatteunddragelse, forsøg herpå eller medvirken hertil.

Linda Margrethe Hesselberg fortæller, at det ligger uden for politiets og anklagemyndighedens ansvarsområde at tage stilling til, hvor vidt der i den pågældende sag er levet op til de faglige og etiske standarder, som gælder i banksektoren.

Baggrund:
Sagen handler om lagtingslov nr. 86 af 1. september 1983 om landsskat og kommuneskat med senere ændringer § 139 samt straffelovens § 21 (forsøg) og § 23 (medvirken).

Færøernes Politi har afgjort sagen efter reglerne i retsplejelovens § 749, stk. 1, 2. pkt., der handler om, at der ikke er grundlag for at fortsætte efterforskningen.

Anklagemyndigheden kan ikke give flere oplysninger eller detaljer end dem, der fremgår af pressemeddelelsen.

You may also like

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.