Eik Banks skattesag

by OML

21 april sendte bestyrelsen i Eik Bank en kommentar om den verserende skattesag. Det forekommer mig, at bestyrelsen stiller sig ved håndvasken og forsøger at sikre sig, at hvis det går galt, så er det kun direktør Suni Schwarz Jacobsen, der bliver ansvarlig.

Eivind Jacobsen

Eivind Jacobsen, útvarpsvertur

Påstand som at bestyrelsen har fuld tillid til at direktøren har givet TAKS alle oplysninger synes overflødig, da direktøren i TAKS samtidig oplyser, at TAKS har bedt EIK om informationer angående ukendte oplysninger fremkommet i medierne.

Det forstås at bestyrelsen har tillid til at de får en kompetent behandling af Skat. Denne tillid vokser naturligvis i takt med at TAKS efterspørger mere og mere af tilbageholdt materiale. Tilliden er nu så stor, at de tror at TAKS er udmærket i stand til at efterspørge materiale, EIK ikke selv fandt nødvendigt at levere, men som TAKS åbenbart mener de skal bruge, i behandlingen af sagen. Det forstås at tilliden vokser, men fra et meget lavt niveau.

Efter min opfattelse, er det således, at formålet med artikel dateret 21 april er at bestyrelsesformanden og medlemmer af bestyrelsen, men ikke direktøren, skal klare frisag, hvis det går galt. Det synes jeg ikke er fair.

Direktøren startede 25 mai 2011, og derfor er det selvfølgelig sådan at bestyrelsesformanden og uden tvivl også daværende næstformand og repræsentant for hovedaktionæren, Gunnar í Liða, der er blevet informeret om indholdet af notat dateret 18/2-2011 og Årsrapport 2010, foruden at de selvfølgelig også er informeret om udbudsmaterialet fra efteråret 2010. Det ville derfor være meget passende, hvis Torben Nielsen og Gunnar í Liða oplyste hvorvidt de har orienteret nuværende direktør om de nævnte dokumenter. At Torben Nielsen og Gunnar í Liða er orienteret om disse dokumenter har jeg skriftlig dokumentation på.

Oddsene er meget høje i denne sag, hvorfor vi ikke kan stole på moral. I økonomisk teori taler de om ”Prisonors Dilemma”. Noget med at den, der først giver de andre skylden slipper bedst. Det forekommer mig, at aktørerne er begyndt at positionere sig.

De skattemæssige argumenter

Overdragelsesaftalen mellem Finansiel Stabilitet og gamle Eik Bank indeholdt en reguleringsklausul, der gav gamle Eik Bank provenuet i tilfælde af at det var positivt. Aftalan blev lagt frem på ekstraordinær generalforsamling 7. oktober 2010 og kan også findes på Eik banks hjemmeside ved at bruge lede funktionen. Finansiel Stabilitet siger det samme i nyhedsmeddelse dateret 30 september 2010

Finansiel Stabilitet har oplyst på side 26 i deres 2010 regnskab, at der ikke blev noget positivt provenu i gamle Eik Banks favør ud af reguleringsklausulen og at aftalen kvittes 1. halvår 2011

Nye Eik overtog aktiver og passiver fra gamle Eik. Værdien som aktiverne blev overtaget til før regulering på 538 mio., som nye Eik banki overtog var der en forskel på 24 mio. i gamle Eik banks favør. Hvis det foreholder sig således, at bestyrelse og direktion i Eik har ret, så skulle disse 24 mio. falde tilbage til gamle Eik bank efter reguleringsklausulen.

Eik Bank oplyser i brev til Taks i juni 2013, at regnskabet for 2011 er gjort efter IFRS. Eik Bank oplyser, at reguleringer er i henhold til IFRS foretaget over egenkapitalen. Dette er de-facto en bekræftelse af at Finansiel Stabilitet har afholdt tabet på 514 mio. (538-24=514)

I regnskabsloven (Bek. nr. 281 af 26. marts 2014 )§ 145 står der, at en positiv forskel mellem dagsværdi og overtagelsesværdi indregnes i balancen som goodwill. IFSR 3 siger det samme  ifølge Deloitte håndbogen på side 53  (http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/dk/Documents/audit/Deloitte%20IFRS-bog.pdf)

I Eik banks Årsregnskab for 2011 er der ikke indregnet Goodwill i balancen. Ej heller er reguleringen bragt til fradrag i resultatopgørelsen.

Derfor synes dette at bekræfte, at netto reguleringen på 514 mio. er afholdt af Finansiel Stabilitet efter loven, som påstået af Jørn Astrup Hansen og Henrik Bjerre Nielsen.

I øvrigt henvises til Eik Banks Årsrapport for 2010 og Notat af 18. februar, som Eik Bank ikke fandt nødvendigt at oplyse Taks om. (TAKS har nu disse oplysninger, men Eik bank er ikke krediteret for indleveringen.)

Af Notat af 18/2-2010 fremgår det meget klart, at der er talen om en skattepligtig overtagelse. Og det er ikke muligt for den nye bestyrelse eller direktion at ændre denne beslutning. Sædvanligvis er sådan en beslutning irreversibel.

I figur 5 på side 50 læser vi:  Det fortsættende institut har en skattemæssig anskaffelsessum på de overtagene aktiver, svarende til den opgjorte dagsværdi (Peer-review Tidsskrift fra Karnov Group, Revision og Regnskabsvæsen nr. 2, 2015, side 48, Artikel af statsautoriseret revisor Thomas Hjortkjær Petersen og cand.merc.aud. Jakob Lindberg, Deloitte)

Afgørelsen hos TAKS som tillader goodwill, er eftir §145 stk. 2. Således har TAKS afgjort, at det er en regulering i dagsværdien pr. den 30/9-2010. Var det ikke en regulering til dagsværdien, så havde TAKS afgjort, at reguleringen skulle bogføres i resultatopgørelsen, som Eik bank oprindeligt havde gjort i selvangivelsen, men ikke i Årsregnskabet for 2011. (som et kuriosum kan nævnes at TF HOLDING indtægtsførte 423 mio. badwill efter § 145 stk. 4 i deres 2011 regnskab så de fandt i hvert fald den rigtige paragraf)

Det antages at TAKS, Finansiel Stabilitet og Jørn Astrup Hansen er enige om at disse netto 514 mio. er en regulering af overtagelsesbalancen til dagsværdi.

Det er utvivlsomt en skattepligtig overtagelse til dagsværdi.

Desuden er reguleringen på netto 514 mio. afholdt af Finansiel Stabiltet.

TAKS behandler nu sagen. Det ser ud til at efter offentliggørelse af diverse rapporter i medierne at TAKS er klar over, at de ikke har alt materiale i sagen. (http://www.in.fo/news-detail/skattamalid-taks-vendir-saer-aftur-til-eik/)

Ud fra disse oplysninger er det utvivlsomt at TAKS, der også første gang, dog på et uoplyst og vildledende grundlag, kom til den rigtige konklusion, også kommer til et andet, men rigtigt resultat på et oplyst grundlag.

At indregne 477 mio. i udgifter i selvangivelsen uden nogen kommentar forekommer uforståeligt. Selve beløbet er også en fejlpostering, som der ikke er hjemmel for i IFRS eller regnskabsloven. At bestyrelsen ikke bliver orienteret før end i foråret 2013 giver anledning til mistanke.

Bestyrelsen beslutter i foråret 2013 at sagen forelægges Taks. Det er fordi at bestyrelsesmedlemmer er i tvivl om fradraget er berettiget. De føler sig usikre. Nogle mener, at Finansiel Stabilitet har afholdt tabet og det derfor er tvivlsomt om Eik Bank kan indregne tabet i selvangivelsen.

Det er derfor mistænkeligt at forespørgselen til Taks er uden henvisning til det bestyrelsen betvivler. Det kan give anledning til at tro, at det har betydning, at TAKS regner fuldbyrdelsestidspunktet at være da materialet er fremkommet til Taks den 2/7-2012. Ud fra dette forstås at Eik banks direktion og måske også nogen i bestyrelsen i 2013 kan se et negativt svar fra Taks som ubelejligt.

Endeligt svar kommer i juni 2015, to år efter at forespørgselen blev indleveret til Taks. Det er lang tid. Også ses i materialet fra Taks, at der ikke har været megen aktivitet i sagen og foranlediges vi til at tro, at Eik bank har haft god tid. Eik bank fik først nej til at fratrække udgifterne over driften. Men de fik lov til at indregne 477 mio. i balancen som Goodwill, der skal afskrives skattligt over 10 år.

Selvangivelsen bliver ultimo juni 2015 rettet for 2011-13 og selvangivelsen for 2014 bliver indleveret til TAKS. Bestyrelsen bliver orienteret i august 2015, efter at selvangivelserne er blevet rettet. Jørn Astrup Hansen deltager ikke på mødet. Flere af de andre var ikke bestyrelsesmedlemmer i 2013.

På bestyrelsesmødet 18 december 2015 hvor alle formodes at deltage, fastholder bestyrelse og direktion, Astrup undtagen, at der foreligger en endelig afgørelsen. Det formodes at skulle forstås således at goodwill og skattemæssigt fradrag skal indregnes i Årsrapporten for 2015.

I januar kommer bestyrelsen bemærkelsesværdigt til en anden konklusion. Eller er det måske rigtigt, at det er fordi at Revisor har udtalt at han ikke kan give årsregnskabet en blank påtegning. Det er i givet fald en meget stærk begrundelse, som utvivlsomt kan få de fleste at huske regler om bestyrelsesansvar.

Det bemærkes at Bestyrelsen bruger megen tid på at diskutere Jørn Astrup Hansen. Det ville være mere naturligt og troværdigt at diskutere sagens kerne og ikke sagens personer.

Der nævnes at KPMG har svaret 5 april 2016. Og i teksten fra Deloitte henvises til det svar. Muligvis er notatet fra Deloitte af nyere dato. Men det er mere sansynligt at Deloitte har oplyst dette da de som rådgivere for TF Holding i 2010 i forhandlingerne om køb af Eik Bank. I så fald kan vi takke Torben Nielsen for at bekræfte, at nuværende finansminister er sovset ind i sagen og at det derfor er ræven der passer hønsene.

Men alle incl. Bestyrlesesformanden og Deloitte ved, at denne udtalese er med forbehold og ud fra oplysninger leveret af TF Holding og derfor ikke en gang er vejledende i sagen. Derfor har jeg fundet nogle flere udtalelser fra Deloitte, som siger det modsatte af hvad bestyrelsesformanden påstår.

  1. Det påstås at nedskrivning/afskriving (begge navne nævnes) og samtidig påstås det at være forkert, hvis der skal reguleres i Åbningsbalancen. I Notat af 18/2-2011 kan vi læse at bogføringen er afstemt med både KPMG og SKAT. Således er denne påstand tilbagevist.
  2. Det påstås at tabet kan bringes til fradrag i resultatopgørelsen: Dette forudsætter, at nedskrivning/afskrivningen er foretaget efter 30/9-2010. Også forudsættes at Eik Bank har overtaget aktiver ubeset til gamle Eik Banks bogførte værdi. Dette har TAKS allerede afvist, da de på uoplyst og vildledene grundlag, gav lov til Goodwill. Det forudsætter, at Finansiel Stabilitet IKKE har afholdt tabet. Det forudsætter at KPMG og SPEKT tager fejl. Dette forudsætter også at Deloitte i ”Tidsskrivt” nævnt ovenfor tager fejl. Det forudsætter at det er lovligt at overtage aktiver til tilfældige skattlige værdier.
  3. Det påstås subsidiært at beløbet kan bringes til fradrag som goodwill. Dette forudsætter, at reguleringen er foretaget til dagsværdi pr. 30/9-2010. Dette forudsætter at KPMG og SPEKT tager fejl og at Finansiel Stabilitet ikke har afholdt omtalte beløb. Dette forudsætter, at Direktion, Bestyrelse og revisor i fælleskab tager fejl. Dette forudsætter at nye Eik har overtaget aktiver for 11 milliarder ubeset uden reguleringsklausul.

Da Jørn Astrup Hansen med al tydelighed har redegjort for sammenhængen og at Finansiel Stabilitet har afholdt tabet, bør ovenstående kun læses som en kommentar til at argumentationen hos bestyrelsen i Eik Bank ikke hænger sammen og i flere tilfælde er modsigende.

I en skattesag tæller mest hvad den som tog den oprindelige beslutning siger. Bagefter er det sædvanligvis ikke muligt at beslutte modsat den første beslutning. Derfor er kommentarer om at noget underbygger eller tyder på værdiløse. Det kræves kraftig dokumentation. Alt andet er værdiløst. At udlægge forhenværende direktør, bestyrelse og ejers mening som andet end det de selv tror og siger er nytteløst uden gode veldokumenterede argumenter.

Der efterlades et indtryk af, at dette er et forsøg på at sagen fortsat skal henlægges i mørke. I 12 linier ud af 67 diskuterer Torben Nielsen problemet. Jørn Astrup Hansen får mere plads. Foregående meddelelser fra Eik har været mangelfulde og direkte vildledende. Det synes denne også at være.

Svaret efterlader det indtryk at bestyrelsen via Deloitte har fremstillet et svar som skal retfærdiggøre indlevering af selvangivelse for 2011 og siden rettelse til selvangivelse foretaget i 2015. Et svar, som skal fritage bestyrelsen, men ikke direktionen, for ansvar.

Det måtte være i alles interesse, at skabe klarhed i denne sag. Offentliggørelse af spørgsmål og svar fra Deloitte kunne måske have skabt klarhed. Første runde sidste torsdag gik ikke så godt. Næste runde at erstatte direktøren hurtigst muligt med en foreløbig venligsindet går måske. Alt imens nærmer tredje runde sig. Den hvor afgørelsen fra Taks kommer.

Det forekommer mig, at oplysningen om, at der, til forskel fra dansk skattelov, i den færøske skattelov er  samme strafferamme, for groft uagtsomt og forsætlig overtrædelse, er kommet som en overraskelse.

Det forekommer utænkeligt at TAKS kommer til anden konklusion end at det Eik Bank har gjort er forkert og hvis det foreholder sig således, bliver sagen behandlet i henhold til Rundskriv nr. 7 fra 10. november 1998.

Ansvar forsøges pålagt en enkelt person. Det formodes dog at civilbefolkningen vedkender sig ansvar og informerer medierne, således at Taks får alle oplysninger og ansvaret bliver formentligt mere bredt fordelt. Skatteloven lægger op til meget bred ansvarsfordeling. Placering af ansvar bliver i henhold til Skattelov og Rundskriv utvivlsomt afgjort i retten.

Bestyrelsesmedlemmer burde have problemer med søvnen og bestyrelsesformand, forhenværende bestyrelsesformand og direktøren burde kaste håndklædet i ringen.

Eivind Jacobsen, Strendur

P.S. Selv en mødeindkaldelse kan få katastrofale følger.

 

 

You may also like

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.